Krisztus Urunknak

1. Krisztus Urunknak
áldott születésén
Angyali verset
mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében régen
Zengett ekképpen:

2. A magasságban
dicsőség Istennek,
Békesség légyen
földön embereknek,
És jóakarat
mindenféle népnek
És nemzetségnek!

3. A nemes Betlehemnek városába'
Gyermek született nékünk e világra,
Örömet hozott Ádám árváira,
Maradékira.

4. Eljött már, akit
a szent atyák vártak,
A szent királyok akit óhajtottak,
Kiről jövendőt próféták mondottak,
Nyilván szólottak.

5. Ez az Úr Jézus
igaz Messiásunk,
Általa vagyon
bűnünkből váltságunk,
A mennyországban örökös lakásunk,
Boldogulásunk.

6. Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
Hála legyen
született Jézusunknak
És Szentléleknek, mi vigasztalónknak,
Bölcs oktatónknak!

7. Ó, örök Isten,
dicső Szentháromság,
Szálljon mireánk
mennyei vigasság,
Távozzék tőlünk
minden szomorúság,
Legyen vidámság!

Home


Next song