Ne dicserjem-e az Istent?

1. Ne dicsérjem-e az Istent? Ne legyek-e hálatelt?
Hiszen tisztán látok mindent, Mit jósága vélem tett.
Amit szíve tervez, végez, Az mind csupa szeretet,

Mely véd, ápol engemet. Kegye megtart, üdvre képez;
Minden múló e földön, Isten szeret örökkön.

2. Miként a sas védő szárnya Lebeg fiai felett,
Éppúgy megvéd őrző karja Minden vészben engemet.
Mennyet, földet seregével Szolgálatomra adá;

Ha tekintek Őreá; Eláraszt nagy kegyelmével.
Minden múló e földön, Isten szeret örökkön.

3. Szent Fiát nem drágállotta, Ideadta értem Őt,
Aki drága vérét ontva, Énhelyettem bűnhődött.
Ó, Te véghetetlen kútfő, Lelkem bármiként eped,

Meg nem mérhet Tégedet, Alkotó és Üdvözítő.
Minden múló e földön, Isten szeret örökkön.

4. Szentlelkét, a Vigasztalót Adja nékem kegyesen,
Oktat, int, hogy tegyem a jót, Hogy üdvöm elérhessem.
A hit tisztán égő fényét, Szívemben Ő felszítja,

Sátán művét megrontja, Elűzi a halál éjét.
Minden múló e földön, Isten szeret örökkön.

5. Mivel soha sem lesz vége Kegyelmednek, Istenem,
Kezemet a magas égre, Atyám, Hozzád emelem.
Áraszd reám kegyelmedet, Oltalmazzad életem,

Tied légyen teljesen, Szeresselek híven Téged,
Míglen egykor odafönn Dicsérhetlek örökkön!

Home


Next song