Dakilang Katapatan

Sadyang kaybuti
ng ating Panginoon,
Nagtatapat sa habang panahon;
Maging sa kabila
ng ating pagkukulang,
Biyaya Niya'y patuloy na laan.

Katulad ng pagsikat
ng gintong araw,
Patuloy Siyang nagbibigay tanglaw
Kaya sa puso ko't damdamin
Katapatan Niya'y aking pupurihin.

Dakila Ka, O Diyos,
Tapat Ka ngang tunay,
Magmula pa sa ugat ng aming lahi.
Mundo'y magunaw man,
Maaasahan Kang lagi
Maging hanggang wakas
nitong buhay.

Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin,
Sa buong mundo'y aking aawitin,
Dakila ang Iyong katapatan
Pag-ibig Mo'y walang hanggan.

Dakila Ka, O Diyos,
Tapat Ka ngang tunay,
Magmula pa sa ugat ng aming lahi.
Mundo'y magunaw man,
Maaasahan Kang lagi
Maging hanggang wakas
nitong buhay.

Dakila ka, O Diyos,
sa habang panahon,
Katapatan Mo'y matibay
na sandigan.
Sa bawat pighati,
tagumpay man ay naroon,

Daluyan ng pag-asa
kung kailanga'y hinahon;
Pag-ibig Mong alay sa'kin
noon hanggang ngayon,
Dakila Ka, O Diyos.

Home