I Want To Go (Tagalog)

Ang maging katulad Mo
Ay-ang hangarin ko,
nagmumula saking puso
Malalim na uhaw,
Sa nais Mong buhay
na tutupad sa sakdal Mong layunin.

Oh nais kong, sumunod sayo Kristo
Tup'din ang kalooban Mo.
Pumaroon, sa kagalakang
Bunga ng Pag-ibig Mo.
Di, mangangamba O Diyos.
Itulot Mo.

Nilinis ang kalul'wa
Hinayag ang hiwaga Mo
Ipinagka-tiwala sa amin
Biyayang kay lawak-ganap na
tagumpa'y nakamtan
at-nagmana ng, Iyong kaharian.

Oh nais kong, sumunod sayo Kristo
Tup'din ang kalooban Mo.
Pumaroon, sa kagalakang
Bunga ng Pag-ibig Mo.
Di, mangangamba O Diyos.
Itulot Mo.

Iwawaksi, ang kat'wiran
Salita'y pakikinggan,
Didinggin ang tinig Mo Hesus
Susundin ang nais Mo,
Kaisipan Mo'y aal'min.
upang Ikaw ay mapapurihan

Ngayon ay sakupin Mo
Pagliwanagin ang buhay Mo,
Sa kadiliman ng mundo
Panginoon magbuhos ka ng Iyong,
kalakasang banal,
Nanggagaling sa aming pinagmulan.

Oh nais kong, sumunod sayo Kristo
Tup'din ang kalooban Mo.
Pumaroon, sa kagalakang
Bunga ng Pag-ibig Mo.
Di, mangangamba O Diyos.
Itulot Mo.

Oh nais kong, maging handa sa pag-agaw.
Lumakad na kasama Mo.
Pumaroon, sa katibayan
ng Dakilang Pag-ibig Mo
Aming Panginoong Hesus.
Itulot Mo.

Hesus, (oh Hesus) itulot Mo.
Hesus, (oh Hesus) itulot Mo.
O Diyos, Itulot Mo.

Home