Laging May Tagumpay

O Dios, na dakila, salamat sa'yo
Sa'yong kabutihan
na aming natamo
Salamat sa biyaya't
tanglaw ng buhay
Dahil sa'yo, O Dios,
kami ay tagumpay

Ikaw ang aming pag-asa
Ikaw ang aming ligaya
Ikaw ang aming gabay sa buhay
Sayo'y laging may tagumpay

Di dapat sabihing,
"Di namin kaya."
Pagkat Ika'y nagwika,
"Sapat ang biyaya."
Sa pinakadakilang pakikipagbaka
Lubos at tiyak na,
tagumpay ng Iyong Nobya

Sinumang isilang
ng Diyos na banal
Pagwawagian Niya
ang sanlibutan
Di magugupo,
di mapaglilinlangan
Dahil lakas ng Diyos
ang pamanang tangan.

Home