May Magagawa Ang Dios

Alam kong may magagawa ang Dios
Alam kong may magagawa ang Dios
Kung ako'y magtatapat
Sa Kaniya'y maglilingkod
Alam kong may magagawa ang Dios

Alam kong diringgin ako ng Dios
Alam kong diringgin ako ng Dios
Kung ako'y magtatapat
Sa Kaniya'y maglilingkod
Alam kong diringgin ako ng Dios

Home