Dies ist der Tag

Dies ist der Tag, dies ist der Tag,
den der Herr gemacht, den der Herr gemacht.
Lasset uns freun, lasset uns freun
und fröhlich sein und fröhlich sein

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht
Lasset uns freun und fröhlich sein.

Home


Next song