Kataas-taasan

Dakilang Maylikha
Ganap ang kabutihan
Simula at Katapusan
O Ika'y kahanga-hanga
Lumuluhod, nagpupuri

Maybigay ng bawat buhay
Biyayang kamangha-mangha
Sa Iyong kapangyarihan
Kalangita'y umaapaw
Lumuluhod, nagpupuri

Kami'y lumulugod, lahat sumasamba
Luwalhatiin Ka, karapat-dapat
Buong kalangitan
Papuri'y walang hanggan
Dakila Ka't banal, aming Hari

Diyos, Ika'y banal, walang katulad
O, Ika'y banal, walang katulad
Diyos, Ika'y banal, walang katulad
Noon, ngayon at bukas!

Home