Ang aming tinig mga kamay

Ang aming tinig mga kamay
At ang buhay ay Sa'yo, kami'y nag-aalay
O Diyos gamitin mo, aming buhay
Pagka't ito ay Sa'yo, kami'y nag-aalay.

Diyos ang lahat, alay Sa'yo
At aming naisin, isusuko,
Sa'yo lamang.

Home