Ang tanging nais ko'y ibigin Siya

Ang tanging nais ko'y ibigin Siya
Dakila ang paglingap Niya,
Dahil sa akin Siya'y nagdusa
Doon sa krus ng Kalbaryo.
Sa bawat araw Siya'y pupurihin,
Sa Kaniya ay maglilingkod;
Ang tanging nais ko'y ibigin Siya
Magpakailanman.

Home