Pupurihin, iibigin, Sasambahin

Sa musmos kong gulang isasapuso na,
Papupurihan lamang ang Diyos naming Ama,
Pag-aalayan namin ng aming pagsamba,
Taos na iibigin hanggang walang hanggan.

Pupurihin Ka namin tanging sasambahin
Ikaw ay iibigin aming mamahalin
Itataas ang ngalan hanggang kalangitan
Hindi hadlang ang gulang upang Ika'y papurihan.

Marapat lang purihin Ikaw Panginoon
Paglingkuran, ibigin sa habang panahon
Ilalaan ang tinig, luwalhatiin Ka
Taos na iibigin hanggang walang hangan.

Tanging sasambahin
Ikaw ay iibigin aming mamahalin
Itataas ang ngalan hanggang kalangitan
Hindi hadlang ang gulang upang Ika'y papurihan.

Home

Next song