A Better World (Tagalog)

Nakagisnang buhay sa mundo
Pansamantalang nababalutan
ng kadiliman at di nalalaman
Kasakiman ay tinataglay

Dating ligaw, ngunit nasumpungan
Ng Liwanag na pumukaw sa kalooban
Ngayo'y nagbabago angking pagkatao
Pagka't natagpuan ang Buhay Mo

O Panginoon, naroroon ang puso ko
Doon sa buhay Mong walang hanggan
Di na nagnanasang mabuhay pa
Sa sariling kalooban

Natutunghayan ang kalikasan
Ito'y nanaghoy sa katubusan
Ang karamdaman at kamatayan
Patuloy nating namamasdan

Walang kinabukasan na maasahan
Sa mundong puno ng kalikuan
Ang tunay na Buhay ay Kaniyang inilaan
Magtiwala at ito'y makakamtan

Doon sa Kalbaryo, katubusa'y inalay Mo
Upang makabalik Sa'yo
sa piling Mo
Di na iaalis ang paningin
sa dakilang Pag-ibig ng Diyos.

Nanggaling sa Kaniyang isipan
Namulat sa kasalanan
Di magtatagal at maimamalas
Ang tunay nating kalagayan

May katugunan sa kauhawan
ng Buhay sa ating kalooban
Ang pagdududa'y dagling mapaparam
Dahil sa dakilang pagtatagumpay

Doon sa piling Niya
Walang ibang pipigil pa
aagawin na ang Nobya Niya
Si Hesus Kristo, mahal ka Niya
Namata'y para sayo't sakin.

O Panginoon, naroroon ang puso ko
Doon sa buhay Mong walang hanggan
Di na nagnanasang mabuhay pa
Sa sariling kalooban

Home