Ako'y Hiniga Mo

Ako'y hiniga Mo sa pastulan,
Di nangangailangan kailan
pa man;
Binusog mo ako sa tamis
ng Iyong Salita.

Ako'y hinayaan Mo sa
Iyong harapan,
Upang ibigin Ka at sambahin;
Ikaw ang aking Pastol,
ang Hesus,
Aking Panginoon.

Home