Ako'y Magpupuri Sa'yo

Nang aking ialay itong buhay ko,
Nagbago ang lahat
Nang dahil lamang Sa'yo;
Ang dating madilim ngayo'y
naging makulay,
Ang bawat sandali ay nagkaroon
ng saysay.

Karapat-dapat na sambahin Ka
Nang buong puso't isip
at kaluluwa;
Hayaan Mong mag-alay
lamang Sa'yo
Mabangong handog at kaaya-aya
sa paningin Mo.

Ako'y magpupuri Sa'yo
Anuman ang kalagayan ng puso,
Nagagalak pa man o nasisiphayo,
Ako'y magpupuri Sa'yo;
At wala nang ibang
laging sasambahin sa tuwina,
O aking Diyos,
Ikaw ang Siyang una;
Pupurihin Kita.

Mahirap mang mamuhay
sa mundong ito,
Marami mang hadlang
Sa landasin ko;
Ako ay laging magtitiwala Sa'yo,
Alam kong tagumpay
bawat hakbangin ko.

Karapat-dapat na sambahin Ka
Nang buong puso't isip
at kaluluwa;
Hayaan Mong mag-alay
lamang Sa'yo
Mabangong handog at kaaya-aya
sa paningin Mo.

Ako'y magpupuri Sa'yo
Anuman ang kalagayan ng puso,
Nagagalak pa man o nasisiphayo,
Ako'y magpupuri Sa'yo;
At wala nang ibang
laging sasambahin sa tuwina,
O aking Diyos,
Ikaw ang Siyang una;
Pupurihin Kita.

Ikaw lamang ang Diyos
Ang karapat-dapat alayan
ng papuri at panambahan
ng buong nilalang.

Home