All that really counts hymn - (tagalog)

Hari ang nagsabing walang kabuluhan
Lahat ng bagay sa sanlibutan
Ngayon puso ko ay isa'ng nasumpungan
Ang Diyos lamang ang katotohanan

Ang I'yong kaisipan
na hinahayag
Ito ang tunay na katugunan
Salamat sa buhay
sa Salitang tunay
Mula Sayo Panginoong Hesus

Kaya't lahat ng bagay na nakakamtan
Gamitin Mong lubos Panginoon
Dunong, lakas Ikaw ang Siyang pinagmulan
Walang katulad ang paglingap Mo.

Ang I'yong kaisipan
na hinahayag
Ito ang tunay na katugunan
Salamat sa buhay
sa Salitang tunay
Mula Sayo Panginoong Hesus

Lahat ng bagay ng mundo'y makakamtan
O ang walang hanggang kagalakan
Ngayong nalaman kong ako'y galing Sayo
walang nais pa kundi Ikaw

Ang I'yong kaisipan
na hinahayag
Ito ang tunay na katugunan
Salamat sa buhay
sa Salitang tunay
Mula Sayo Panginoong Hesus

Salamat sa buhay
sa Salitang tunay
Mula Sayo Panginoong Hesus

Home