Ang Aking Awit

Oh kaytamis ng na kay Hesus,
Ako ngayon ay anak na ng Dios,
Ang aking sala'y hinugasan,
Langit sa akin ay binuksan.

Nang kay Hesus ay magpasakop,
Pangitain ko'y nagbuhat sa Dios.
Mga anghel na nagbabantay,
Sugo ng Diyos na nagmamahal.

Ang aking awit at salaysay
ay pagpupuring walang humpay.
Si Hesu-Kristong Panginoon
Dinadakila sa maghapon.

Payapang buhay ay nakamtan
Nang si Hesus ay pagtiwalaan.
Dalangin ko ay mataimtim,
Naghihintay na Siya'y dumating.

Home