Ang Ating Diyos

Kanyang dinanas
ang buhay sa mundo,
At Kanyang nadama
Damdamin ko.
Ang pagkatao ko,
Naunawaan Niya
Kahit Siya'y tinukso,
Walang sala.

Ang ating Diyos, sumaatin,
Ang ating Diyos, Emmanuel!
Ang ating Diyos, sumaatin,
Ang ating Diyos, Emmanuel!
Emmanuel!

Siya'y napabilang
sa mga hamak,
Kahit hinusgahan,
Nagpatawad.
Ang kasalanan ko
ay binayaran Niya,
At Siya ay namatay
para sa'kin.

Home

Next song