Ang Pag-ibig ng Diyos

Pag-ibig ng Diyos ang tumubos,
Sa akin ay kumupkop;
Hinanap Niya ako,
Sa sala'y naligaw,
Iniligtas na tunay.

Dahil sa pag-ibig Niyang banal
Takot ko ay naparam,
Anong laking galak ang
suamapuso ko
Nang pasakop kay Kristo.

Pag-ibig ang sa'kin nagligtas
Sa panganib at hirap;
Pag-ibig din ng Diyos
Ang siyang maghahatid
Sa'kin doon sa langit.

Kung tayo ay nasa langit na
At Diyos ay sinasamba,
Pag-ibig niyang wagas
Ating isasaysay,
Doon magpakailanman.

Home