Ang Panginoon Ang Aking Pastor

Ang Panginoon ang aking Pastor
Hindi na ako mangangailangan
Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman
Siya ang susubaybay sa aking daan

Tahakin ko man ang landas ng panganib
Ako ay wala ng katatakutan
Tungkod Niya’t pamalo sa aki'y umaaliw
Lungkot ma'y Kaniyang papawiin
Kaharap ko man ang aking kaaway
Kaniyang ipinangako ako ay iingatan

Kabutihan Niya't awa Niya'y kakamtan
Sa lahat ng araw, sa lahat ng araw,
Pupurihin ko Siya magpakailan pa man

Home