Ang Salita ng Buhay

Nais kong laging marinig ang Salita ng Buhay
At ang Dios ay makaniig sa Salita ng Buhay
Buhay at kaligtasan ay aking na tutuhan
O kay ganda, O kay inam ng Salitang mula sa Dios
O kay ganda, O kay inam ng Salita ng Dios

Si Hesus ang nagbibigay ng Salita ng Buhay
O may sala dingin tunay ang Salita ng buhay
At ikaw ay sasapit sa tahanan sa langit
Okay ganda, O kay inam ng Salitang mula sa Dios
O kay ganda, O kay inam ng Salita ng Dios

Ang Ebanghelyo ay dingin, ang Salita ng Buhay
Ang patawad ay kakamtin sa iyong buhay
At ikaw ay magpasakop kay Cristong manunubos
O kay ganda, O kay inam ng Salitang mula sa Dios
O kay ganda, O kay inam ng Salita ng Dios

Home