Ang Tanging Alay Ko

Salamat sa Iyo
Aking Panginoong Hesus
Ako'y inibig Mo
At inangking lubos

Ang tanging alay ko sa Iyo, aking Ama,
Ay buong buhay ko, puso at kalulwa
Di man makayanang makapagkaloob
Mamahaling hiyas, ni gintong nilukob,
Ang tanging dalangin, O Dios,
ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa ay gamitin
Ito lamang, Ama, wala nang iba pa
Akong hinihiling

Di ko akalain
Na ako ay bibigyang pansin
Ang taong tulad ko
Di dapat mahalin

Aking hinihintay
Ang'Yong pagbabalik, Hesus
Ang makapiling Ka'y
Kagalakang lubos

Home