Banal Mong Tahanan

Ang puso ko'y dinudulog sa'yo,
Nagpapakumbaba at nagsusumamo.
Paging dapatin Mong Ikaw
ay mamasdan,
Makaniig Ka at sa'yo ay pumisan.

Loobin Mong ang buhay ko'y
Maging banal Mong tahanan,
Luklukan ng Iyong wagas
na pagsinta,
Daluyan ng walang hanggang
Mga papuri't pagsamba
Maghari Ka, O Dios,
ngayon at kailanman.

Home