Biyaya Mo'y Sapat

Pagkat biyaya Mo'y sapat
sa pangangailangan ng lahat;
Pag-ibig Mo'y wagas,
Kailan ma'y di magwawakas.
Buong mundo man ay maghirap,
Pagpapala Mo'y laging sapat,
Dapat nga lang na makilala Ka
ng lahat!

Isip ko'y namamangha
sa pagpapala Mo,
At sa biyayang sapat
sa kahinaan ko;
Araw-araw, O Hesus,
Sa lahat ng dako
Biyaya Mo ay namamalas ko.

Lagi akong umaasa
sa mga pangako Mo
Na sa akin Ka
At ako'y di na mangangamba;
Tutugunin lagi lahat
ng suliranin ko,
Pati na ang hangarin
ng pusong ito.

Home