Buhay Ang Aking Manunubos

Masdan ang mga bulaklak sa parang
Ang ganda'y pansamantala lamang,
Ngunit muli, silang nagbabalik
Sisikat ang araw sa Silangan
Magkukubling muli sa dapit hapon
Kinabukasan, muling sisikat

Ang puno'y natutuod sa taglamig
Mga damo'y natutuyo sa tag-araw
Ngunit ang buhay nila'y di napaparam
Muli itong sisibol at magbabalik

Ang kalikasan ang nagpapatunay
Na si Kristo ay muling nabuhay
At sa mananalig, pangako Niya'y tapat
May bagong buhay na naghihintay

'Pagkat natitiyak kong
Buhay ang aking manunubos
Taglay ko na ngayon ang katiyakan
Lamunin man ng hukay
Ang aking laman,
May naghihintay na maluwalhating
bagong katawan

Si Hesus ang muli kong pagkabuhay
Hawak Niya ang susi ng libingan
Mga banal ay magbabangon
Pipisan sa mga buhay
Sasalubong sa Panginoong Hesu-Kristo
(Mabubuhay ka sa piling Niya
Kailan pa man)

Tayo ay maghahari
Sa lupa'y kakalat ang bagong lahi
Kung ikaw ay magtitiwala
Ililigtas ka Niya

Home