Dakila Siya

Minsan lang sa buhay ko
Ang makamtan ang tunay
na pag-ibig ng Diyos
Nang Siya'y aking tanggapin
Kahit na may suliranin
Handa Siyang tumulong sa akin
Siya'y aking mang-aaliw
Sandaling ako'y nalulumbay
Dakila Siya sa akin

Kaibigan ko, kasama natin Siya
habang buhay
Pangako Niya'y tutuparin
Magtiwala ka at angkinin
Salita Niya'y di magmamaliw
Pag- ibig Niya'y tunay at wagas
Walang hanggang katapusan
Hangarin Niya'y laging tagumpay

Nais mo bang Siya'y makasama
Upang ikaw ay di mag-iisa sa mundo
Siya ay tanggapin sa puso mo
Sa akin ay may halaga
Bukas, ngayon, magpawalang hanggan
(walang hanggan)
Dakila Siya sa atin.

Kaibigan ko'wag ka nang
muling malulumbay
Saan ka man naroroon
Kasama mo habang buhay
Iingatan ka sa tuwina
Pag-ibig Niya'y tunay at wagas
Walang hanggang katapusan
Hangarin Niya'y laging tagumpay.

Home