Dakilang Dios

Dakilang Dios, kung aking namamalas,
Ang karikitan ng'Yong mga gawa,
Araw, buwan, bit'win, lahat ng bagay,
Lahat ng iya'y likha ng'Yong kamay.

Kalul'wa ko'y Iyong pinupuspos
Dakilang Dios, dakilang Dios
Kalul'wa ko'y may awit, may lugod
Dakila Ka, Panginoon

Kalikasan, kung aking pagmalasin
Iyong likha ang bawat pananim
Nagunita krus doon sa Kalbaryo
Namatay Ka dahil sa sala ko

Kung dumating wakas ng kahirapan
Bawat banal sa'yo'y mananahan
Walang hanggang papuri't pag-aawitan
Sa korderong naghandog ng buhay

Home