Dakilang Pag-ibig

Ang tulad ko'y ibigin nga ng Dios
At ako ay bigyan ng kat'waan
Di maghumpay hanggang mailapit
Anong dakilang pag-ibig

Dakilang pag-ibig
Dakilang pag-ibig
Na ang tulad ko'y ibigin ng Dios
Kahanga-hangang pag-ibig.

Na si Cristo'y malayang nagpas'ya
Kahit ang kapalit ay buhay N'ya
Ang sino man'y hindi maisaysay
Pag-ibig N'yang walang humpay

Sa tulad kong palaboy na tunay
Ang sa Amang Anak ibinigay
Kaligtasan sa makasalanan
Malaon nang ibinigay

Ngayon ako, sa puso'y dinalhan
Na anak Niyang tapat magmahal
Sa malalayo kong paglalakbay
Ang maghihintay siyang tunay

Home