Diyos Ng Pag-ibig (Liwanag at Payapa)

Pag-ibig ang Siyang pumukaw
Sa ating puso at kaluluwa
At Siyang nagturo sa ating buhay
Liwanag sa dilim at pag-asa

Pag-ibig ang Siyang buklod natin
di mapapawi kailan pa man
Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang
Kapit-bisig naglilingkod sa Maykapal

Pagkat ang Diyos nati'y Diyos ng pag-ibig
Magmahalan tayo't magtulungan
At kung tayo'y bigo ay huwag limutin
Na may Diyos tayo na nagmamahal.

Pagkat ang Diyos nati'y Diyos ng liwanag
Magniningning ang bawat hirang Niya
Upang makita buhay ang Diyos sa atin
Purihin Siyang tunay, sa Kanyang gawa

Sikapin sa ating buhay
Ipamulat sa buong mundo
Pag-ibig ng Diyos na Siyang sumakop sa
Bawa't pusong uhaw sa pagsuyo

Pagkat ang Diyos nati'y Diyos ng payapa
Nagbibigay awit sa ating puso
Sigla sa paglilingkod ang aming alay
Oh Diyos salamat! Dakila Kang tunay! (2x)

Home