Masdan mo ang isang agila

Masdan mo ang isang agila
Humahayo sa ibabaw ng unos
At kaniyang minamalas
Kapayapaang di masayod
Kalikasan ng isang agila

Bagwis niya ay kinakampay
Patungo sa taas, hangang
Higit niyang makita
Bagay na sadyang kaylabo
Ang nais kong maging tulad niya

Ang buhay dito sa lupa
Puno ng katuwiran
Pinangtatakip ang katalinuhan
Tugon sa uhaw pilit pinag-aaralan
Kasimplehan ng Diyos naiiwanan

Ngayon ako'y tumitingin
Doon sa buhay na walang hanggan
Kaniyang kalooban
Buhay na pinanghahawakan
may kalikasan tulad ng agila

Gumising na oh binhi
Layunin mo ay ihasikā€¦
ihasik ihasik Ihasik

Home