Gintong Tahanan

Gintong tahanang nilaan ng ating Panginoon,
Di masisira, mananatili kailan pa man;
Wala ng karamdamanha, o kapighatian
Ang kagalakan at kapayapaa'y makakamtan.

Langit na tahanan ang sa atin
ay Kaniyang nilaan
Ang Panginoon makikita natin
nang mukhaan
Mga luha ay Kaniyang papahirin
kahit sino ka man.

Gabi't araw ay lumipas na
Tanging ang Diyos na ang liwanag
Hindi na sasapit gulo na pinangangambahan
Ang lansanga'y ginto
Tubig ay parang kristal
Mansiyon ang tahanan at punong
nagbibigay ng buhay

Home