Higit sa Lahat

Kapag ang langit ay sadyang
maulap,
At suliranin mo sayo'y
nagpapahirap,
Manalangin ka't ika'y
pakikinggan.

Simulan mong pagmasdan
ang kapaligiran;
Mamamangha ka sa angkin
niyang kagandahan.
Mga ibon nag-aawitan,
Bulaklak na naggagandahan,
'Di ba't mahal sila ng Dios
kailan pa man?

Ngunit higit ang pag-ibig
Niya sa'yo,
Higit sa bawat nilikha
Niya sa mundo.
Kung ang mga halaman
Kaniyang inaalagaan,
Lalo ka Niyang pakaiingatan.

Simulan mong pagmasdan
ang kapaligiran;
Mamamangha ka sa angkin
niyang kagandahan.
Mga ibon nag-aawitan,
Bulaklak na naggagandahan,
'Di ba't mahal sila ng Dios
kailan pa man?

Tunay, higit ang pag-ibig
ni Hesus,
Higit sa bawat suliraning
taglay mo.
Lahat ng hirap at pasanin mo
Kanyang lulunasan,
Lagi ka Niyang pakaiingatan.
(Hindi ka Niya pababayaan.)

Home