IKAW ANG PUNO

Ikaw ang puno kami ang mga sanga
Mananatili ka sa amin at kami'y sa kanya
Sa piling mo kami ay sisibulan ng bunga
Ngunit walang nagagawa kung mawalay ka
Ikaw ang pinto tungo sa kaligtasan
Ang daan tungo sa buhay na walang hanggan
Ang sinumang pumasok sa iyong kaharian
Ay makasusumpong ng masaganang pastulan
Narito kami tumutupad sa nais mo ang kalooban ang sinusunod
ang sinusunod nananahan na lagi sa pag ibig mo
Ang salita mo ay lalagi sa aming puso.

Home