Iniligtas ng Pag-ibig

Buhay ko ay kay dilim
Sa sala ay lugmok
At walang makasagip
Buhat sa paglubog
Ngunit dininig ng Diyos
ang aking paghibik
At ako'y iniligtas ng pag-ibig

Pag-ibig Niya ang nagligtas
(Ni Jesus sa aki'y nagligtas)
Sa aking pagkakalugmok
itinaas, itinaas

Ang lahat sa buhay ko
aking ihahandog
Sa Amang mapagmahal
Sa aki'y tumubos
Pupurihin ko Siya
Nang may pagmamahal
Paglilingkuran
nang may katapatan

Taong makasalanan
Manalig kay Jesus
Hahanguin ka Niya
Sa pagkakalugmok
Buhay mong binabagyo
Papayapain Niya
Lapit na at kay Jesus
Pasakop ka

Home