Ipagdiwang Ang Ating Gawain

Tinig ng pagaawitan
ang siyang naririnig,
Kawal ng katotohanan
ang siyang nananaig
Sa larangan ng digmaang
watawat ay pag-ibig
Hayo't makisanib

Lakad, lakad huwag umurong
Si Jesus ang S'yang katulong
Lakad, lakad huwag lumingon
Tagumpay mayroon.

Hukbo ng kalalakihan
ang siyang mangunguna
Sa lahat ng gawaing
nauukol sa Iglesiya
At ang kababaihan
ang siyang pangalawa
Hayo't makisama

Pagtulungang itatag
ang kaharian ni Jesus
Mga kawal ng sama'y piliting
lansaging lubos
At nang upang lumaya
kaluluwang binusabos
Hayo't makihamok

Halina kayo at sama-samang
ating awitan,
Ipagdiwang, isigaw
ang ating mga gawain
Makipaglabang matatag,
matibay at mahinhin
Si Cristo'y Siyang sundin

Sulong, sulong huwag umurong
Si Jesus ang S'yang katulong
Sulong, sulong huwag lumingon
Tagumpay mayroon.

Home