Kabuluhan

Ang buhay ng tao
Hindi lahat pare-pareho
Iba't iba ang estado
At kalagayan sa mundo
Mayroong mahirap, may mayaman,
Nasa maayos na kalagayan
Habang iba'y nahihirapan
At tigib ng kalungkutan

Anuman ang kalagayan mo
Isa lang patutunguhan sa dulo
Pakinggan mo…

Mapalad kami na nakarinig
ng katotohanan
Buhay nami'y nagkaroon
ng kabuluhan
Buhay sa mundo
Ito ay mayroong hangganan
Kaya ang buhay (Mong/Niyang) laan
ay walang hanggan

Huwag maghangad ng kayamanan
Buhay pansamantala lang
Katanyagan ay di kailangan
Ito'y walang kahulugan
Lahat ng bagay sa mundo ay
Matatapos rin naman
Kaya ang iyong paglaanan
Ispiritwal mong kalagayan

Anumang bagay na hawak mo
Isa lang patutunguhan sa dulo
Pakinggan mo…

Buhay dito ay nakakasawa
Paulit-ulit lang naman di ba?
Hangarin ng pusong ito'y
Lubos Kang makilala
(Dios) Ikaw ang nag-iisang
may halaga

Mapalad kami na nakarinig
ng katotohanan
Buhay nami'y nagkaroon
ng kabuluhan
Buhay sa mundo
Ito ay mayroong hangganan
Kaya ang buhay (Mong/Niyang) laan
ay walang hanggan

Ang buhay mong laan sa amin
Ay walang hanggan
At Ito ang aming naging kabuluhan

Home