Kahit Ano Ang Kalagayan

Kung sakaling ang araw kaya
Ay di na sumikat
At itong ulan kaya'y tumila na
sa pagpatak
Ang dulot nitong biyaya
ay kaniyang nagagawa
Hahanapin ba
kapag mawawala

Kung itong lakas at kisig
Ay hindi mo na taglay
At mga mahal sa buhay
Ang sa'yo ay mawalay
Kung lahat ng kayamanan
Ay maglaho nang ganap
Masasabi mo kayang,
"Diyos salamat"?

Kahit ano ang kalagayan,
Sa hirap o ginhawa man,
Diyos ay pasalamatan,
'Pagkat tunay Niyang alam
Kung ano ang kailangan
at hindi ang nais lang

Huwag pagtakhan
ang layunin Nya
Magtiwala sa tuwina
At sa mangyayari pa
Ay unahin lamang Siya
At sa kung anong pagsubok
Ay may tagumpay
Tiyak ang pag-asa

Ang lahat ng kung sa buhay mo
Ay huwag pangambahan
Ang Kaniyang mga pangako
Ay iyong panghawakan
'Pagkat di ka Niya iiwan
Ni pababayaan man
Tunay at tapat
Kaniyang kalooban

Lahat ng kung sa buhay Mo
ay wag pangambahan
Sa hirap o ginhawa man
Diyos ay pasalamatan
Kahit anong kalagayan,
Kahit anong kalagayan
Siya'y pasalamatan,
Kahit anong kalagayan

Home