Kakamtan Ang Saganang Bunga

Ang nagpapahayag ng tungkol kay Kristo
Ay may gantimpla na matatamo;
Sa mundong ibabaw, uusigin tayo,
Siya'y sumasaaitin, huwag manlulumo.

Ating kakamtin, ating kakamtin,
Ang saganang bunga ng pagpapagal;
O anong galak, o anong galak,
Pag natipon na tayong mga ligtas!

Huwag maghihinawang maglingkod kay Kristo
Iwaksi ang takot at pangamba mo;
Balitaan natin ang lahat ng tao,
At ang gantimpala Niya'y matatamo.

Sa ginhawa't hirap ating ipangaral
Kaligtasang dulot ng Diyos na banal;
Ang hirap at pagod ay malilimutan,
Pag si Kristo'y atin nang napagmasdan

Home