Kalooban Mo'y Sundin (Have Thine Own Way, Lord)

Kalooban Mo, Diyos ay sundin,
Sa kamay Mo ako'y hugisin;
Ako'y gawin Mong masunurin,
Ang Iyong nasa'y siyang gawin.

Kalooban Mo'y sundin, o Diyos!
At siyasatin yaring puso;
Pakalinisin akong lubos,
Ngayon sa Iyo'y dumudulog!

Diyos, ang gawin ay ang nasa Mo,
Huwag ang sa aking makatao;
Kapangyariha'y nasa Iyo,
Sampung kalinga at saklolo!

Sundin ang Iyong Kalooban
Buhay ko'y Iyong pagharian;
Diwa na banal, ako'y lukuban
Nang kay Hesus na kagandahan!

Home