Kapag Sinapit Langit na Bayan

Kapag sumapit dakilang araw,
Si Kristo'y ating mamasdan
Hirap sa lupa ay matatapos
Pipiling tayo sa ating Diyos

Kapag sinapit langit na bayan
Walang panganib na hahadlang;
Anong luwalhati, anong ligaya,
Kung Siya ay ating makikita na!

Pagdapit hapon ay nakalipas,
Ang Diyos ay ating mamamalas;
Buong pagiliw na sasalubong,
Si Kristong ating Panginoon

Mahal sa buhay na nagsipanaw,
Makaksamang walang hanggan;
Pag-awit nati'y di matatapos,
Sa Pagpupuri sa Haring Diyos.

Home