Katapatan

Sa'yong pag-ibig wagas at sukdulan,
Sa'yong biyaya at'Yong kahabagan;
Sa lahat ng iyon ang aking tugon,
Katapatan.

Sa patuloy Mong pagtitiwala,
Kahit kapos kaalama't mahina;
Sa lahat ng ito pangako sa'yo,
Katapatan.

Magpapasyang manatili,
'Di lilihis sa piniling
Landasing pagsuko
At pagpapasakop sa'yo, O Dios
Tahakin ma'y kadiliman,
Hinding-hindi Ka iiwan
Tag-ulan, tag-araw, pighati,
Tagumpay kailanman,
O Dios, magtatapat

Magtatapat'pagkat Ika'y tapat,
Sa'yo Panginoon at Hari ng lahat.

Home