Katiyakan

Ang puso ko'y panatag
Walang anumang alinlangan
Darating ang isang araw
Hirap ko'y mapapawing tuluyan
Wala ng pagluha,
Wala na ring karamdaman
Doo'y kakamtan ang buhay
na walang hanggan
Kaya't dito'y magtitiis
Sa anumang pag-uusig
Sapagkat mayroong layunin
Ang Ika'y makapiling

May Katiyakan sa Puso ko
Kaligtasan ay na sa'yo
Marami man ang tiisin,
Takbuhin ay tatapusin
Magpapatuloy sa paglilingkod
Patuloy na magtutuon,
Sa Pangako Mo, Panginoon
Di ko aalisin tiwala ko Sayo
Sa kapangyarihan Mo at sa lahat pa ng
Magagawa Mo sa buhay ko

Ang kaluluwa'y payapa
Sapagkat Ikaw ang laging kasama
Sa Iyong paglingap
Ako ay tumatag,
Puso'y mayroong galak
Salamat sa biyaya Mong
Sa tuwina'y aming natatanggap
Payak man ang buhay
Kami'y may kagalakan
Pagkat sa kabilang buhay
Ika'y sa ami'y nag-aantay

Home