Kaybuti-buti Mo

Kaybuti-buti Mo Panginoon
Sa lahat ng oras,
Sa bawat araw,
Ika'y laging tapat kung
magmahal;
Ang Iyong awa'y
magpawalanghanggan

Pinupuri, sinasamba Kita,
Dakilang Dios at Panginoon.
Tunay ngang Ika'y walang katulad,
Tunay ngang Ika'y di nagbabago,
Mabuting Dios
Na sa akin ay nagmamahal.

Home