Loobin Mo, O Diyos

Ang puso ko'y
dumudulog sa'yo,
Nagpapakumbaba't
nagsusumamo;
Paging dapatin Mong
Ikaw ay mamasdan,
Makaniig Ka
at sa'yo ay pumisan.

Loobing Mo, O Diyos,
Ang puso ko'y
maging banal Mong tahanan;
Luklukan ng Iyong
wagas na pagsinta.

Daluyan ng Iyong
walang hanggang
Mga papuri't pagsamba,
Maghari Ka O Diyos
ngayon at kailan man.

Home