Lulukso-lukso

Lulukso-lukso ang puso ko
Dahil sa ligayang natamo
Nang tanggapin ko
si Hesu-Kristo
Lulukso-lukso ang puso ko.

Noong ako'y palagi ng aburedo
Kaaway ko ang lahat ng tao
ngunit nang si Hesus
ay aking tanggapin
Lahat sila ngayo'y kaibigan ko.

Sa tuwing dumarating
ang suliranin ko
Hindi malaman kung saan
ang takbo
Nang matutunan ko
Ang tungkol kay Kristo,
Lutas lahat sakit ng ulo ko.

Lipos ng takot at pag-aalinlangan
Ang puso ko pag may karamdaman
Ngayon nalaman kong
doon sa Kalbaryo,
Sa latay Niya'y pinagaling ako.

Lahat ng bisyo at ng luho ng mundo
Gumapos sa akin at nangggulo
Nang maranasan ko, Santong Espiritu
Luminis nang husto ang buhay ko.

My heart's been jumping up and down
For the greatest joy that I have found
Since the day the Lord came into my heart
My heart's been jumping up and down

Home