Magpatuloy Cristianong Kawal

Ang digmaan ay patuloy sa paghamok;
Naririnig sa buong daigdig!
Panginoon ng mga hukbo'y nahayag
Ang tagumpay ni Cristong marilag.

Magpatuloy, Cristianong kawal
Sa digmaa'y h'wag humumpay,
Tanging kalasag, gintong watawat,
Sama'y igupong tuluyan,
Magpatuloy, h'wag manlupaypay,
Kalakasa'y makakamtan;
S'ya'y nasa panig ng katuwiran.
Tagumpay ating kakamtan.

Makidigma, hayo, kawal na matapat,
Dios mangunguna sa pagtagumpay
Magbalikwas, kalasag Niya'y ibihis,
Sa lakas N'ya lahat matitiis.

Panginoon, sa atin ay mangunguna
Pangako N'ya sa lahat natatag;
Pangalan N'ya luluwalhatiing tunay,
Kapayapaan ay mahahayag.

Home