Magtiwala at Sumunod

Kung ang Panginoon
Ang Siyang kasama
Sa paglakad ay maligaya
Kung sundin natin Siya
Sasa atin t'wina
At sa bawat taong aasa

Magtiwala't
Sumunod kay Hesus
Ito ang tanging daan
Sa ligayang lubos.

Hindi matatarok
Ang Kanyang pag-irog
Hanggang ang lahat ay ihandog
Sa Kaniyang kupkop
T'wa ang Kan'yang dulot
Sa magtiwala at sumunod

Tayo'y magpipisan
Sa Kan'yang paanan
Sa paglakad S'ya ang kaakbay
Ang Kan'yang sabihin
S'ya nating gagawin
Walang takot sa Kan'yang piling

Home