Makikita Natin si Cristo (When We See Christ)

Marami ang ating mga suliranin
At sadyang mabigat ang mga dalahin,
Ngunit malapit ng si Cristo ay dumating;
Ang lahat ng luha ay Kanyang papahirin.

Makikita natin si Hesu Kristo
Mga kahirapan papawiin,
Pag ating namasdan mukha Niyang
mainam,
Mapapawi na ang kalungkutan.

Kung minsa'y madilim at walang liwanag,
Tayo'y nag-iisa at walang lumilingap;
Ngunit may isa doon sa itaas,
Manalangin sa Kanya, Siya ang lulutas.

Pagdating ng araw, tapos na ang bagyo,
Sa kalwalhatian doon ating tungo;
May korona sa langit na ating tahanan,
Sa atin ipuputong buhay na walang
hanggan.

Home