Makikita Kong Mukhaan

Makikita kong mukhaan
Si Cristong aking mahal
Ang Kanyang kaluwalhatian
ay aking mamamasdan

Makikita kong mukhaan
Makikita kong tunay
Ang Kaniyang kaluwalhatian
Do'n sa kabilang buhay

Sa ngayo'y di pa malinaw
Natin Siyang namamasdan
Ngunit darating ang araw
Makikita Siyang tunay

Matinik man ang landasin
Puso ko'y payapain
Dahil Siya'y makakapiling
Sa wakas ng lakbayin

O anong saya ng araw
Na aking tinatanaw
Si Cristo'y makakapisan
Sa bayang walang hanggan

Home