May Ningas Sa Aking Kalulwa

Ang Dios ay nagsugo
Ng kapangyarihan
Sa aking kalul'wa Siya ay tatahan
Nang tanggapin ko
Siya sa puso't kalul'wa
Pag-ibig nag-apoy,
Ligaya'y dulot Niya

Ang aking kalul'wa
Ay pinagningas Niya
Apoy buhat sa langit,
O purihin Siya!
Espiritung banal
Sa aki'y nanahan
Purihin ang Kaniyang Pangalan
kailan man

Sa Kaniyang harapan
Aking iniaalay
Ang lahat kong handog
Sa Kaniya lamang
Siya ay namatay ng dahil sa akin
Apoy sa kaluluwa'y sinugo sa atin

Ako'y hindi mat'wid
Ngunit inibig Niya
Anak Niya'y namatay,
Biyaya'y dulot pa
Pag-ibig Niya'y handog
Sa bawat dudulog
Puri'y tanging Kaniya,
Ningas idudulot

Home