Ngayo'y Alam Ko Na

Ako pala'y anak ng Dios,
Naligaw at nahiwalay sa presensya
Ng dakilang Ama na manunubos;
Ako pala'y anak ng Dios,
Ngayon ay ibinalik sa presensya
Ng dakilang Ama, na Manunubos.

Ang buhay ko'y nasadlak sa dilim,
Inalipin ng ating kaaway,
Ngunit salamat sa ating Panginoon,
Pinalaya at binigyan ng buhay.

Ako pala'y itinalaga Niya
Sa buhay na walang hanggan;
Ito'y nalaman ko sa Salita ng Dios
Sa aklat ng Epeso,
Nakasulat na pala ang aking pangalan
Doon sa Aklat ng Buhay
Bago pa man ginawa ng Manlilikha
Ang buong mundo

Ngayon ako ay malaya na
Naghihintay sa pagbabalik Niya
Upang sa Kaniyang tahanan
Ako'y mananahan
Nang walang hanggan
Kaya ikaw, O kaibigan
Lumapit ka sa Kaniyang paanan
At Siya'y iyong paglingkuran
Upang maranasan
Ang buhay na Kaniyang laan

Ngayo'y alam ko na
Ang dakilang plano Niya
O, purihin ang Kaniyang Pangalan
Salamat sa ating Panginoon
Ako'y Kaniyang kinahabagan

Salamat sa dakilang Ama
Na manunubos
Ngayo'y alam ko na
Ang dakilang plano Niya
Ako pala'y anak ng Dios

Home